Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu sözleşme“ aktepekabakum.com sitesinin sahibi ”BURAK AĞIR”  firması ile aktepekabakum.com sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

İşbu aktepekabakum.com  Üyelik Sözleşmesi,  aktepekabakum.com sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.

Kullanıcı, aktepekabakum.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU


2.1. İşbu sözleşmenin konusu; aktepekabakum.com sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2 Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve aktepekabakum.com tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

2.3 Kullanıcı ve  ”BURAK AĞIR”  firması, işbu   sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.

3. HİZMET VE HİZMETİN KAPSAMI

3.1.aktepekabakum.com sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

3.2. ”BURAK AĞIR”  firması, kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, ,aktepekabakum.com sitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar,  yine site üzerinden kullanıcılara duyurulur.

3.3.aktepekabakum.com  sitesi tarafından sunulan hizmetlerde yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

4. HİZMETTEN FAYDALANMA ŞARTLARI


4.1. Üyelik; sitenin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.


4.2. Siteye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.5.2. maddesi uyarınca, aktepekabakum.com sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.


5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri


5.1.1. Kullanıcıların, aktepekabakum.com sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre ve benzeri) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, aktepekabakum.com’ sitesinin / ”BURAK AĞIR”  firması doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.


5.1.2. kullanıcı, ”BURAK AĞIR”  firması ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “site” dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla aktepekabakum.com sitesi ve ”BURAK AĞIR”  firması ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. Kullanıcıların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, aktepekabakum.com sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden,’ ”BURAK AĞIR”  firmasının ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.


5.2. ”BURAK AĞIR”  firmasının Hak ve Yükümlülükleri


5.2.1. ”BURAK AĞIR”  firması sitede sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

”BURAK AĞIR”  firması bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanır.

Kullanıcılar, ”BURAK AĞIR”  firmasının talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar.

Bu  değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, kullanıcılar tarafından yerine getirilmez ise, gerekli görüldüğü takdirde ”BURAK AĞIR”  firması tarafından yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.


5.2.2. ”BURAK AĞIR” FİRMASI , sitede mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir.

Bu ve bunun gibi teknik ve tipografi hatası durumlarında ”BURAK AĞIR”  firmasının herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmayacaktır.


5.2.3 ”BURAK AĞIR”  firması sitede yer alan şahsi kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.


5.2.4 ”BURAK AĞIR”  firması  sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları giren kullanıcının üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.


6. DİĞER HÜKÜMLER


6.1. Fikri Mülkiyet Hakları


6.1.1. aktepekabakum.com sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, (aktepekabakum.com telif haklarına tabi çalışmalar) ”BURAK AĞIR”  firmasına  ait olarak kullanılmaktadır.

Kullanıcılar, aktepekabakum.com sitesindeki mal ve hizmetleri, siteye ilişkin bilgileri ve ”BURAK AĞIR”  firmasının telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının aktepekabakum.com sitesinde sunulan mal ve hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez.


6.1.2. ”BURAK AĞIR”  firmasının aktepekabakum.com hizmetleri, aktepekabakum.com bilgileri, aktepekabakum.com telif haklarına tabi çalışmaları, aktepekabakum.com ticari markaları, aktepekabakum.com ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgiye yönelik tüm hakları saklıdır.


6.2. Sözleşme Değişiklikleri


6.2.1. ”BURAK AĞIR”  firması tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda,  işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


6.2.2. İşbu sözleşme, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


6.3. Mücbir Sebepler


6.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, ”BURAK AĞIR”  firması tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

6.3.2. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ”BURAK AĞIR”  firmasınin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.


6.4. Uygulanacak Hukuk


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde oluşacak aksaklıklarda Türk Mahkemeleri yetkilidir.


6.5. Sözleşmenin Feshi


6.5.1. İşbu sözleşme kullanıcı, siteye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

6.5.2. ”BURAK AĞIR”  firması kullanıcıların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek, ve kullanıcılar fesih sebebiyle ”BURAK AĞIR”  firması uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


a. Kullanıcıların, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,


b. Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,


c. Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,


d. Kullanıcıların izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları aktepekabakum.com adresindeki alış verişlerde bulunması.

Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Start typing and press Enter to search